# Votes

# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
talking
# votes: 13
talking
# votes: 13
flag
# votes: 13
flag
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
# votes: 13
talking(minus sign)
# votes: 13
# votes: 13
I
# votes: 13