# Votes

# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
talking(question mark)
# votes: 25
flag
# votes: 25
# votes: 25
knocked out tooth
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25
stage curtains open
# votes: 25
# votes: 25
# votes: 25