# Votes

version II
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
Chess smile
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
Silk hat
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
arrow
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
martial arts
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6
# votes: 6